Аллианс франсайз төв – 2019 оны 12-р сарын соёлын хөтөлбөр