ЭСЯамны бүтэц

Элчин сайд: Филипп Мэрлин

Элчин зөвлөх: Никола Лакот

Эдийн засгийн хэлтсийн дарга: Анни Биро

Атташе: Эри Андреанжафи

Элчим хүчний асуудал эрхлэсэн атташе: Малори Лө Бай

Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхлэсэн атташе: Матильд Үссонвуа

publié le 11/10/2018

Дээшээ