Европын төсөл хөтөлбөрүүд

JPEG
Европын Холбооны цахим хуудасны Монгол улсад холбогдох хэсгийг үзнэ үү :
https://eeas.europa.eu/delegations/mongolia_en

Европын Холбооны Монгол дахь төлөөлөгчийн газар : Монгол дахь Европын комиссын төлөөллийн зохион байгуулалт, холбоо барих хаяг, мэдээллүүд, хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд, худалдаа хөрөнгө оруулалтын нөхцөл, ШУ технологийн хамтын ажиллагааны талаар үзнэ үү.
https://eeas.europa.eu/delegations/mongolia_mn

publié le 13/04/2020

Дээшээ