Европын төсөл хөтөлбөрүүд

JPEG
Европын Холбооны цахим хуудасны Монгол улсад холбогдох хэсгийг үзнэ үү :
http://www.eeas.europa.eu/mongolia/index_en.htm

Европын Холбооны Монгол дахь төлөөлөгчийн газар : Монгол дахь Европын комиссын төлөөллийн зохион байгуулалт, холбоо барих хаяг, мэдээллүүд, хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд, худалдаа хөрөнгө оруулалтын нөхцөл, ШУ технологийн хамтын ажиллагааны талаар үзнэ үү.
http://eeas.europa.eu/delegations/mongolia/index_mn.htm

publié le 03/03/2011

Дээшээ